start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania realizowanego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 3. Termin składania dokumentów

Opis procedury

INFORMACJE OGÓLNE

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie tzn. maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości. Wszystkie pozycje formularza sprawozdania muszą zostać wypełnione.
W przypadku, gdy dana pozycja sprawozdania nie będzie wypełniana piszemy: “nie dotyczy” lub wstawiamy cyfrę “0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.

Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza sprawozdania.


 

UWAGA! Zadanie publiczne winno byś realizowane i rozliczone zgodnie z:

   • umową, która określa zakres i warunki realizacji i rozliczenia zadania publicznego;

   • załącznikami stanowiącymi integralną część umowy, tj.:

    • ofertą;

oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji

    • kosztorysem ze względu na rodzaj kosztów;

    • harmonogramem zadania;

Wszelkie zmiany w strukturze finansowania projektu, terminach realizacji czy też zmiany merytoryczne powinny być zgłaszane na bieżąco, pisemnie w formie prośby o akceptację.

WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

UWAGA! Poszczególne części sprawozdania odpowiadają częściom oferty. W związku z tym sporządzając sprawozdanie należy w nim uwzględnić i szczegółowo opisać wszystkie zaplanowane w ofercie działania.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

 1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

Należy opisać szczegółowo czy i jak założone cele zadania zostały osiągnięte i zrealizowane. Jeśli nie zostały zrealizowane należy wyjaśnić, dlaczego (należy wyjaśnić wszelkie odstępstwa od założeń oferty. W punkcie tym należy szczegółowo opisać wszystkie informacje znajdujące się w pkt 3 i 6, części II złożonej oferty).

Należy opisać grupę, do której skierowane było zadanie w odniesieniu do zapisów umieszczonych w ofercie. Podać jej liczebność i istotne cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny. Opisać jak zrealizowane zadanie wpłynęło na wybraną grupę adresatów.

Powiązania sprawozdanie-oferta:

Punkt 1 sprawozdania jest odpowiedzią na pkt 3 i 6 części II złożonej oferty.

 1. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców.

Należy opisać szczegółowo (data, miejsce, czas), w jaki sposób zaplanowane w ofercie działania zostały zrealizowane, opis powinien być zgodny z układem zawartym w ofercie. Należy także podać czas ich realizacji oraz wyjaśnić pojawienie się ewentualnych odstępstw, zarówno, jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji np. należy opisać jak był projekt wdrażany, realizowany, co i gdzie się odbyło, tutaj powinny być również załączone dowody potwierdzające realizację poszczególnych przedsięwzięć: ulotki, plakaty, merytoryczne konspekty szkoleń lub warsztatów, materiały szkoleniowe, zdjęcia itp.

Do tego punktu należy dołączyć listę załączników zawierającą spis wyżej wymienionych materiałów.

Należy opisać szczegółowo rolę, jaką spełnili partnerzy podczas realizacji zadania, którzy wzięli udział w zaplanowanym zadaniu, zgodnie z założeniami złożonej wcześniej oferty. (W punkcie tym należy szczegółowo opisać wszystkie informacje znajdujące się w pkt 1, części IV złożonej oferty, w pkt 4 i 5, części II złożonej oferty oraz w pkt 1 i 4 części V złożonej oferty).

UWAGA! Jeśli w ramach zadania nie przewidywano udziału partnerów, to piszemy: “Nie dotyczy. W ramach zadania nie zaplanowano udziału partnerów”.

Powiązania sprawozdanie-oferta: Punkt 2 sprawozdania jest odpowiedzią na pkt 4 i 5 części II złożonej oferty oraz pkt 1 i 4 części V złożonej oferty.

 1. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5).

Należy, stosownie do zapisów złożonej wcześniej oferty, podać wymierne (tzn. mierzalne, policzalne) rezultaty zadania, np. ilość uczestników zadania (w tym artystów, widzów), ilość plakatów, ulotek, folderów, liczbę przeszkolonych osób itp.

UWAGA! Liczba beneficjentów musi być zgodna z liczbą podaną w ofercie. W punkcie tym należy szczegółowo opisać wszystkie informacje znajdujące się w pkt 5, części II złożonej oferty.

UWAGA! Należy podać dokładne wyliczenie ilościowych rezultatów projektu. Jeśli podane w sprawozdaniu wartości różnią od zaplanowanych w złożonej wcześniej ofercie, to należy wyjaśnić przyczyny takiej sytuacji.

Powiązania sprawozdanie-oferta: Punkt 3 sprawozdania jest odpowiedzią na pkt 5 części II złożonej oferty.

Części II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

   

 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów.

Kolumna “ Całość zadania (zgodnie z umową)”

Należy przepisać poszczególne rodzaje kosztów oraz sposób ich kalkulacji z podaniem ilości zasobów i kosztów jednostkowych z kosztorysu ze względu na rodzaj kosztów znajdującej się w złożonej ofercie lub korekcie kosztorysu, jeśli była wymagana.

Kolumna “Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)”

Należy określić wydatki, finansowane z pierwszej transzy dotacji.

Kolumna “bieżący okres sprawozdawczy”

Należy określić wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym. W przypadku sprawozdania końcowego należy wpisać wydatki związane z realizacją całości zadania.

UWAGA! W kolumnach należy uwzględnić wysokość dotacji dla poszczególnych rodzajów kosztów oraz wysokość finansowania ze środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów.

   

 1. Rozliczenie ze względu na źródła finansowania.

Należy określić, z jakiego źródła i w jakiej wysokości był finansowany koszt realizacji zadania (ta tabela musi być odzwierciedleniem tabeli: Przewidywane źródła finansowania zadania znajdującej się w złożonej ofercie lub korekty kosztorysu jeśli była wymagana).

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu

Należy opisać wybrane pozycje budżetowe, które wymagają dodatkowych objaśnień i uzasadnienia oraz pozafinansowy wkład własny w realizacji zadania (np. zasoby rzeczowe), który jest wkładem dodatkowym i nie może być uwzględniany w kosztorysie.

 1. Zestawienie faktur (rachunków).

W tym punkcie należy dokonać spisu wszystkich faktur (rachunków), które związane były z realizacją zadania (tych, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz tych, które opłacone były ze środków innych)

  1. numer dokumentu księgowego – należy podać nr faktury/rachunku oraz numer z dziennika księgowego

  2. numer pozycji kosztorysu – należy podać, do której pozycji kosztorysu z oferty lub korekty kosztorysu jeśli była wymagana dany wydatek się odnosi

  3. data – należy podać datę wystawienia faktury/rachunku

  4. nazwa wydatku – należy wpisać nazwę wydatku zawartą w treści faktury

  5. kwota – należy wpisać pełną kwotę faktury/rachunku

  6. z tego ze środków pochodzących z dotacji – należy podać wysokość kwoty z faktury/rachunku, która jest rozliczana z dotacji

UWAGA! Wszystkie pozycje kosztorysu oferty (lub korekty kosztorysu) należy uwzględnić w kosztorysie sprawozdania. Poszczególne pozycje w zestawieniu faktur muszą chronologicznie odpowiadać poszczególnym pozycjom kosztorysu (lub korekcie kosztorysu jeśli była taka wymagana) ze względu na rodzaj kosztów przedłożonym w części II pkt 1 sprawozdania.

 

Część III. Dodatkowe informacje

Należy w uzasadnionych przypadkach podać istotne informacje mające bezpośredni związek z realizacją zaplanowanego zadania.

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO SPRAWOZDANIA

Do niniejszego sprawozdania należy załączyć należy materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania: np. listę osób badanych, uczestników, szkoleń, nagrodzonych itp. (lista obecności lub odbioru nagrody musi być osobiście podpisana przez uczestników wydarzenia lub nagrodzonych, zamiast listy odbioru nagród można załączyć protokół komisji wskazujący nagrodzonych), publikacje, wydawnictwa, foldery i ulotki wydane ze środków dotacji, ankiety ewaluacyjne ze szkoleń lub raporty pokazujące wyniki ewaluacji, konspekty ze szkoleń, materiały szkoleniowe lub prezentacje, listy dystrybucji (plakatów, ulotek, wydawnictw itp.... potwierdzone przez odbierających). W przypadku doradztwa doradcy winni prowadzić dziennik udzielonych porad (w dzienniku powinien znajdować się termin porady, czas porady, temat porady [krótki opis], imię i nazwisko osoby oraz nazwę organizacji, której udzielano porady wraz z podpisem tej osoby) itp.

Konieczne jest także udokumentowanie działań prawnych (kopie umów, do których należy dołączyć protokół odbioru prac, kopie dowodów przeprowadzania postępowania w ramach zamówień publicznych itp).

 

W przypadku dokumentów składanych w formie kserokopii każda strona dokumentu winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzania zgodności z oryginałem.


 

DODATKOWE INFORMACJE:

Sprawozdanie, aby zostało przyjęte powinno być kompletne i poprawne.

 1. Sprawozdanie jest uznane za kompletne, jeżeli:

  1. Wypełnione zostały wszystkie pola sprawozdania.

  2. Zrealizowane działania opisane zostały w sposób szczegółowy i wyczerpujący. W opisie uwzględnione zostały wszystkie planowane działania i zakres ich realizacji oraz efekty realizacji zadania. Konieczne jest dokonanie wyjaśnień ewentualnych odstępstw w realizacji, zarówno jeśli chodzi o zakres rzeczowy jak i harmonogram.

  3. Zawiera wszystkie wymagane załączniki wymienione powyżej.

 2. Sprawozdanie jest uznane za prawidłowe, jeżeli

 1. Złożone jest na właściwym formularzu.

 2. Złożone jest w wymaganym w umowie terminie.

 3. Sprawozdanie jest podpisane przez osoby uprawnione.

 4. Jest czytelne tzn. wypełnione maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym jednolicie w całości.

 5. Jest spójne, tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy ofertą, kosztorysem a elementami sprawozdania.

 6. Termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w umowie.

 7. Nie zawiera błędów rachunkowych.


 

UWAGA! W przypadku nieprzedłożenia sprawozdania w terminie określonym w umowie, Urząd Miejski w Suwałkach wzywa pisemnie beneficjenta do ich złożenia w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.


 

Wykonanie umowy nastąpi dopiero z chwilą zaakceptowania przez Urząd Miejski w Suwałkach sprawozdania końcowego z realizacji zadania (patrz § 14 umowy).


 


 

Prawidłowo wystawione dowody księgowe.

    1. Treść przedkładanych faktur (rachunków) winna być szczegółowo opisana i w sposób jednoznaczny wskazywać na związek pomiędzy poniesionym kosztem a właściwą pozycją kosztorysu.

    2. Data wystawienia faktury/rachunku jest zgodna z datą realizacji zadania.

    3. Faktury (rachunki) są opłacone. Poniesione wydatki są udokumentowane(data i sposób zapłaty: przelew, gotówka):

 • Do faktur płatnych gotówką winny być dołączone dokumenty KW lub równoważne (np. rozliczenie zaliczki).

 • Do faktur płatnych w sposób inny niż gotówkowy powinny być dołączone kopie przelewów lub wydruk z realizacji przelewu potwierdzony przez osobę uprawnioną.

 1. Środki finansowe na realizację zadania winny być wykorzystane w terminie do 14 dni od daty zakończenia zadania (patrz par 10 umowy).

 2. Niedopuszczalne jest przekroczenie kwoty przyznanej dotacji w odniesieniu do poszczególnych rodzajów kosztów.

 3. Realizując zadanie Zleceniobiorca jest zobligowany do zachowania proporcji między wkładem własnym, wskazanym w kosztorysie (lub korekcie kosztorysu) a wielkością przyznanej dotacji.

UWAGA! w trakcie realizacji zadania, stosunek środków własnych do dotacji nie może ulec zmniejszeniu.

 1. Realizując zadanie Zleceniobiorca jest zobligowany do wykorzystywania wkładu własnego finansowego zgodnie z kosztorysem, a także wniesienia wkładu rzeczowego niefinansowego zadeklarowanego w ofercie (UWAGA! rozliczeniu podlega zarówno wkład własny finansowy jak i niefinansowy, czyli rzeczowy zadeklarowany w ofercie).

 2. Faktury/rachunki, umowy (o dzieło, zlecenie) winny spełniać wymogi określone w Art.21 Ustawy o rachunkowości, tzn. faktury (rachunki) dokumentujące poniesione wydatki muszą zawierać następujące adnotacje i opisy:

 1. operacja gospodarcza dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania i nazwa konkursu) .........., zgodnie z zawartą umową nr ....... z dnia ..... (nazwa projektu)” – w przypadku aneksu do umowy należy dopisać: oraz zgonie z Aneksem nr ...... z dnia......).

 2. Każda z faktur/rachunków winna zawierać szczegółowy i wyczerpujący opis merytoryczny zadania, którego dotyczy (w tym czas i miejsce) powinna zawierać informację jakie było przeznaczenie zakupionej usługi, towaru lub opłaconej należności.

 3. Informacja w jakiej części (kwotowo) została należność z faktury/rachunku opłacona ze środków pochodzących z dotacji.

 4. sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym” wraz z podpisami upoważnionych osób dokonujących sprawdzenia (data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej);

 5. sprawdzono pod względem merytorycznym” wraz z podpisami upoważnionych osób dokonujących sprawdzenia (data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej);

 6. dekretacja do zapłaty wraz z podpisami osób upoważnionych do zatwierdzania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy (data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej);

 7. dekret księgowy - sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego (data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej);

   UWAGA! Zatwierdzenia merytorycznego dokonują osoby uprawnione, natomiast formalno-rachunkowego osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki.

  1. Każda z faktur (rachunków) powinna zawierać informację o stosowaniu ustawy “Prawo zamówień publicznych” wraz z przywołaniem stosownego artykułu ustawy.

  2. Płatnicy podatku VAT są zobowiązani do opisu każdej faktury VAT przedkładanej do rozliczenia z dotacji. Opis winien w sposób szczegółowy wskazywać czy podatek VAT jest kosztem dla beneficjenta.

Dopuszcza się możliwość złożenia przez beneficjenta stosownego oświadczenia.

 1. Dwustronne kserokopie tak opisanych faktur muszą być obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem z datą i podpisem osoby uprawnionej.

 2. Na żądanie departamentu koordynującego beneficjent powinien przedstawić oryginały dowodów księgowych do wglądu.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 214, Piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Kultury i Turystyki

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628214

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Termin składania dokumentów

Sprawozdanie z realizacji zadania beneficjenci składają osobiście w terminie wyznaczonym w umowie (do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania) w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. 6, lub przesyłają pocztą na adres:

Urząd Miejski w Suwałkach

ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.

 

Termin składania sprawozdań podany jest w umowie (obowiązuje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Suwałkach).