start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Spis treści

  1. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  2. Warunek wszczęcia sprawy
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 
3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 
4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności  i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).
5. W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika, dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 
Inne ważne informacje:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z wyjątkiem wniosku o wydanie zezwolenia jednorazowego oraz zezwolenia dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć, wymaga uzyskania opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach. Komisja wydaje opinię w formie postanowienia. Opinia Komisji dotyczy zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz limitu dotyczącego napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Zezwolenie wydawane jest, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, na okres do 5 lat.
Po otrzymaniu postanowienia Komisji, pozytywnie opiniującego wniosek o wydanie zezwolenia, wnioskodawca powinien uzgodnić termin ważności zezwolenia, od którego  zależy wysokość opłaty, wpłacić na wskazane konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach stosowną opłatę i z dowodem wpłaty zgłosić się po odbiór zezwolenia do pok. 104 w budynku przy ul. Noniewicza 71A, tel. 87 563-56-04.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Suwałk jest:
1)    posiadanie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Suwałk,
2)    wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                           w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3)    zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4)    w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
5)    posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
6)    wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
7)    zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
8)    prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
9)    przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
Zezwolenie cofa się w przypadku:
1)    nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy,
2)    nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
3)    powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
4)    wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
5)    przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
6)    popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
7)    orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:
1)    likwidacji punktu sprzedaży,
2)    upływu terminu ważności zezwolenia,
3)    zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
4)    zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
5)    niedopełnienia w terminach obowiązku:
    a) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży  
    b) dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Społecznych

16-400 Suwałki
ul. Noniewicza 71A, pokój 104
87 563-56-04

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca.

Opłaty

1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
a)    525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b)    525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c)    2 100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
a)    1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b)    1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c)    2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18%, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku niedokonania opłaty w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty należnej za korzystanie z posiadanych zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% rocznej („podstawowej”) opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach i wysokościach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk.

Na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.)

Uchwała Nr VII/57/03 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Suwałk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 12.04.2003 r. nr 38, poz. 839).

Uchwała Nr XIII/119/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2011 roku w sprawie ustalenia dla terenu miasta Suwałk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży(Dz. Urz. Woj. Podl. z 13.10.2011 r. nr 254, poz. 3015).