start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie wtórnika karty pojazdu

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz:
1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
2. Oświadczenie o kradzieży lub zgubieniu karty pojazdu   
    złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej
    za składanie fałszywych zeznań.
3. Dotychczasowa karta pojazdu - w przypadku jej
    zniszczenia.
4. Pisemną informację wskazującą producenta i importera
    pojazdu, który wydał utraconą kartę w przypadku utraty
    karty przed pierwszą rejestracją pojazdu.
5. Zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący,
    właściwy na miejsce ostatniej rejestracji w przypadku
    zagubienia karty pojazdu przed ponowną rejestracją.
6.  Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr 
     REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w
     Krajowym Rejestrze Sądowym.
7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu oraz 
    opłaty ewidencyjnej.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie wtórnika karty pojazdu 

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów organ zamawia wtórnik karty pojazdu.

Opłaty

Opłatę za wydanie wtórnika karty pojazdu oraz opłatę ewidencyjną uiszcza się opłatę na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: 
  71 1240 2092 9742 0081 2812 0002  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016r. poz. 457) opłata wynosi

 -  za wydanie wtórnika karty pojazdu  -  75,00 zł
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681)  wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi  - 0,50 zł

 

 

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiajacej wydania wtórnika karty pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.128 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłaty za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016r. poz 457).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdy oraz jej opisu (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 451).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2014r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz jednostek zajmujących się dystrybucją przechowywania i wydawania kart pojazdów (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 431).