start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy

Opis procedury

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- informację o tytule prawnym do instalacji,
- informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
- ocenę stanu technicznego instalacji,
- informację o rodzaju prowadzonej działalności,
- opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
- bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
- informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
- wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia,
- informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
- informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
- wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
- zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
- planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
- proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
- przewidywany sposób zakończenia eksploatacji instalacji niestwarzający zagrożenia dla środowiska,
- czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,

Właściwość miejscowa

Pokój nr 210, Piętro II

Efekt załatwienia sprawy

Wydane pozwolenia

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628210

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 1 miesiąca (do 2 miesięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach).

Opłaty

Opłata skarbowa za pozwolenie (makroprzedsiębiorcy) – 2.011 zł

Opłata skarbowa za pozwolenie (mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy) – 506 zł

Opłata wnoszona jest w momencie składania wniosku w formie przelewu na konto Urzędu Miejskiego.
W Suwałkach taką opłatę (bez dodatkowej prowizji) można wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach na rogu
ul. Kościuszki i Waryńskiego.Płatność można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzony przez Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach o numerze 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744

 

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk).