start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Profil Kandydata na kierowcę

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Profil kandydata na kierowcę musi uzyskać osoba, która ubiega sie o wydanie prawa jazdy:

1. Po raz pierwszy,
    dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie:
-  wniosek o wydanie prawa jazdy,
-  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
   zdrowotnych do kierowania pojazdem,
-  wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach
   3,5 x 4,5cm,
-  zgodę rodzica lub opiekuna /dotyczy osób, które nie ukończyły
   18 lat, a ubiegaja się o prawo jazdy kat. AM, A1, B1. T;

Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a ich dokumenty /po upływie roku od ostatniego egzamunu/ zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do urzedu lub wcześniej znajdowały się w dokumentacji urzędu, na ich wniosek urząd generuje profil kandydata na kierowcę.

2. W zwiazku z rozszerzeniem uprawnień,
   dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie:
-  wniosek o wydanie prawa jazdy,
-  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
   zdrowotnych do kierowania pojazdem,
-  orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań
   psychologicznych do kierowania pojazdem, /dotyczy osób
   ubiegających sie o prawo jazdy kat.: C, C1, D, D1, C+E, C1+E,
   D+E, D1+E,
-  wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach
   3,5 x 4,5cm,
-  kserokopie posiadanego prawa jazdy.

3. W zwiazku z wymianą wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencji o ruchu drogowym,
dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie:
-  wniosek o wydanie prawa jazdy,
-  wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 
    3,5 x 4,5cm,
-  kserokopie posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na
   język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza
   przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W zwiazku z przywróceniem uprawnień lub zwrotu prawa jazdy, które było cofnięte/zatrzymane na okres przekraczajacy rok,
dokumenty jakie należy złożyć w urzędzie:
-  wniosek o wydanie prawa jazdy,
-  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
   zdrowotnych do kierowania pojazdem - jeśli było wystawione
   skierowanie,
-  orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań
    psychologicznych do kierowania pojazdem - jeśli było
    wystawione skierowanie,
-
   wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach
    3,5 x 4,5cm,
-  kserokopie posiadanego prawa jazdy.

Osoba ubiegajaca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt.5 ustawy /tzn. iż przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej 6 miesięcy/, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie profilu kandydata na kierowcę.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Po złożeniu wniosku generowany jest w systemie informatycznym Profil kandydata na kierowcę (PKK).

Profil kandydata na kierowcę udostępniany jest w systemie informatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy tej osoby.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania profilu na kierowcę przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016r. poz. 280).