start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej w pojeździe oraz:

1.  Dowód rejestracyjny,

2.  Karta pojazdu, jeżeli była wydana,  

3.  Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu   instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem  wraz z decyzją Dozoru Technicznego dopuszczającego zbiornik do eksploatacji,

4.  Faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji.

 

Informacje:

W przypadku gdy termin następnego badania technicznego pojazdu zapisany w dowodzie rejestracyjnym przekracza rok od daty montażu instalacji gazowej, istnieje konieczność skrócenia terminu następnego badania technicznego do roku. W takim przypadku organ rejestrujący zgodnie z przepisami zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin od daty montażu instalacji.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem.  

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunkacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45
875628045
875628047
875628046

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem  dokonuje się niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentow.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdow (teks jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).