start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób/rzeczy

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

WYMAGANE DOKUMENTY 

 • Wniosek o wydanie  zaświadczenia potwierdzającego wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne, na terenie kraju (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Załączniki:

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej),
 • wykaz pojazdów samochodowych, zawierający:
  markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdami (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), 
 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia. 

DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie zmiany danych
przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zaświadczenia w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zaświadczeniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o jego zmianę.
W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów (np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym, sprzedaż pojazdu), a nie powodują zwiększenia ilości pojazdów, należy złożyć stosowną informację.                     

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Czas załatwiania

Nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty

Opłatę za wydanie zaświadczenia uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:  07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach .

 

Opłata za wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 500 zł.

Opłata za wydanie wypisu z  zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne na czas nieokreślony wynosi 100 zł za każdy wypis.

Opłaty wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów.

 

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1414 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2006r. Nr 6, poz. 41).