start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

1.      Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

 

Do wniosku należy załączyć:

-         proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursu oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,

-         schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,

-        potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielem lub zarządzającym,

-        zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach, 

-         cennik,

-        wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,  

-        kserokopię posiadanej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób, 

-         wykaz pojazdów zgłoszonych do posiadanej licencji,

 

Uwaga:

Prezydent Miasta Suwałk wydaje zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta Suwałki i sąsiedniego powiatu suwalskiego.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenie.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
875628044
875628000 wew. 3421

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

Opłatę za wydanie zezwolenia uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: 

      - 13 1060 0076 0000 3310 0012 4354  BPH PBK S.A. o/Suwałki.

1.      Za wydanie zezwolenia:

- do 1 roku - 250zł,

      - do 2 lat    - 300zł,

      - do 3 lat    - 350zł,

      - do 4 lat    - 450zł,

      - do 5 lat    - 550zł.

2.      Za zmianę zezwolenia - 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

3.      Za wydanie wypisu z zezwolenia - 1% opłaty, jak za wydanie zezwolenia za każdy wypis.

4.      Za wydanie wypisu do zmienionego zezwolenia - 5% opłaty, jak za wydanie zezwolenia za każdy wypis.

5.      Za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia - 11% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

6.      Za opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób - 3,50zł w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia lub 1,50zł w przypadku wniosku o zmianę zezwolenia - za każde 1000 km planowanego rocznego przebiegu planowanej linii komunikacyjnej, jednak nie mniej niż 100,00zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o wydaniu zezwolenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235, poz. 1726 z późń. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz. U. Nr 12, poz. 79).