start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wyrejestrowanie pojazdu

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna
 8. Inne

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu wraz z załącznikami zależnymi od podstawy wyrejestrowania.

 

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela: w przypadku:

 

1.  Przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację
     
demontażu lub 
przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania
     pojazdów, na podstawie
 
zaświadczenia o demontażu pojazdu,
     o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 
ust. 1 pkt. 2 lub art. 33
     ust.3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu 
pojazdów
     wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu
     wydanego 
w innym państwie; 

    

2.  Kradzieży pojazdu, jeżeli właściciel złoży stosowne
     oświadczenie pod odpowiedzialnością
 
karną za fałszywe
     zeznania oraz dostarczy zaświadczenie wydane przez właściwy
     organ Policji
 
potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu, albo
     postanowienie o umorzeniu dochodzenia 
w sprawie kradżeży
     pojazdu wystawione przez właściwy organ;

 

3.  Wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za
     granicą lub zbyty za granicę;
 
pod warunkiem przedstawienia
     dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu za granicę
    
 i stosownego zaświadczenia lub kopii dokumentu
     potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu 
za granicą; 

    

4.  Zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą jeżeli właściciel
     przedstawi dokument 
potwierdzający zniszczenie (kasację)
     pojazdu za granicą;

 

5.  Udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu
     bez zmiany w zakresie prawa
 
własności w raz z dokumentem
     potwierdzającym wniesienie opłaty na rzecz gminy
o której
     mowa w art. 79 ust. 5 ustawy  - Prawo o ruchu drogowym;

 

6.  Przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy
     prowadzącego stację
demontażu 
 l
ub  przedsiębiorcy
     prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie

     zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym
     mowa w art. 25 
ust. 1 pkt. 2 lub art. 33 ust.3 ustawy z dnia
     20 stycznia 2005r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych
     z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego 
  
   w innym państwie;

 

7.  Wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g, ust. 5
     ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 

 

Do wniosku należy dołączyć dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice rejestracyjne. Obowiązek zwrotu tablic rejestracyjnych nie dotyczy przypadków wyrejestrowania pojazdu z powodu jego wywozu za granicę i kradzieży pojazdu.

 

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, lub karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic rejestracyjnych, jeżeli są one wymagane do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu właściciel winien złożyć stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

 

W przypadku wywozu pojazdu z kraju lub jego kasacji za granicą, dokumenty sporządzone w języku obcym należy dołączyć do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Przed wydaniem decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu należy okazać dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45
875628045
875628047
875628046

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście
 • inny (drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej; wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego; formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

Czas załatwiania

Wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów,

w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)  za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu należy dokonać zapłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Nr - 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

 • opłata skarbowa: 10 PLN

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.128 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdow (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 140),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania tych zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U. nr 62, poz. 554),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. Nr 44, poz. 419 z późn. zm.).