start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zgłoszenie do rejestru zwierząt chronionych Konwencją Waszyngtońską

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Termin składania dokumentów
  6. Czas załatwiania
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt znajdujących się w Konwencji Waszyngtońskiej zawierający:

-  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,

-  adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,

-  liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych,

- nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

- datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,

- datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;

- płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,

- opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,

- cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,

- numer i datę wydania zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub zezwolenia na   jego pozyskiwanie albo innego dokumentu stwierdzającego legalność jego pochodzenia,

- numer i datę dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii,  potwierdzającego urodzenie   zwierzęcia w hodowli,

- inny dokument potwierdzający legalność pozyskania zwierzęcia.

Formularz wniosku można otrzymać w tut. Wydziale.

Wykaz gatunków zarówno w języku łacińskim jak i w jęz. polskim znajduje się na stronie internetowej

Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "SALAMANDRA.  

Stosowny wykaz znajduje się również w tut. Wydziale.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia,  jego utraty lub śmierci.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami, czasowego przetrzymywania zwierząt   w celu leczenia lub rehabilitacji oraz hodowców ryb.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 210, Piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628216

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Termin składania dokumentów

 Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien  być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia nabycia lub zbycia zwierzęcia.

Czas załatwiania

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Opłaty

Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru - 26 zł 

Opłata wnoszona jest w momencie składania wniosku w formie przelewu na konto Urzędu Miejskiego.
W Suwałkach taką opłatę (bez dodatkowej prowizji) można wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach na rogu ul. Kościuszki i Waryńskiego. Płatność można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzony przez Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach o numerze
07 1240 5211 1111 0000 4920 5949

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651)Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.