start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:

·       o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

·       o wysokości zaległości podatkowych podatnika

·       o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatków

Właściwość miejscowa

Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:
- o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w pokoju nr 5
Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia:
- o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatków należy złożyć w pokoju nr 5 Kancelarii Ogólnej

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Podatków i Opłat

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628153
875628007
875628167
875628111
875628112
875628113
875628114

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości oraz 17,00 zł od zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników.

Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek bankowy:
Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzony przez Bank PEKAO S.A. o numerze 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744

Tryb odwoławczyAkty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 8,poz. 613 ze zm)