start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

Opis procedury

ZAŚWIADCZENIE Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI:

 1. zaświadczenie o zameldowaniu
 2. zaświadczenie o wymeldowaniu
 3. zaświadczenie o ilości zameldowanych osób (na wniosek właściciela/najemcy po okazaniu tytułu prawnego do lokalu).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.
 2. Wypełniony wniosek lub podanie.
 3. Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Właściwość miejscowa

Pokój 18 Parter

Efekt załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy lub pełnomocnikowi.

Organy prowadzące rejestr PESEL, rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

www.epuap.gov.pl

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Miciewicza 1 / 18 i 23
WWW: wso@um.suwalki.pl
875628018
875628019
875663843
875628023

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście
 • inny ((EPUAP lub pełnomocnik) )

Czas załatwiania

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zmianami) 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015. poz 783 z późn. zm.).