start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej)

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej)
Załączniki:

1. Dokumentacja geologiczna wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, zgodnie z art. 90 ww. ustawy (hydrogeologiczna) oraz zgodnie z rozporządzeniem  w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714) - 4 egzemplarze oraz w postaci dokumentu elektronicznego.
2. Upoważnienie inwestora do występowania w jego imieniu, w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest inwestor.
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Uwaga

Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:
1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych;
4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;
6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.
 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 208 piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 208
email: osgk@um.suwalki.pl
875628210

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres (Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej)
  • osobiście (Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, parter pok. 5, Kancelaria ogólna)

Czas załatwiania

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania , zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Opłaty

  • Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami ) opłata skarbowa wynosi 10 zł. Opłatę za decyzję należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Bank PEKAO S.A. nr konta: 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744, z dopiskiem " za decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną, hydrogeologiczną". Za złożenie upoważnienia opłata skarbowa wynosi 17 zł.: 10 PLN

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Art. 89, art. 90, art. 156, art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714) .