start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu dotyczy:
1.  Samochodów ciężarowych oraz przyczep o
     dmc. od 3,5 t.
2.  Ciągników samochodowych.
3.  Pojazdów specjalnych.
4.  Autobusów.

Wymagane dokumenty

Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz:

1. Dowód rejestracyjny.
2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
3. Tablice rejestracyjne.
4. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON
    - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym
   Rejestrze Sądowym.
5. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
    obowiazkowego OC.                                                            
6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji o czasowym

    wycofaniu pojazdu z ruchu.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z rychu.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45
87 562 80 45
87 562 80 46
87 562 80 47

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wycofanie pojazdu z ruchu oraz przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentow w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

Opłatę za wydanie decyzji o czasowym  wycofaniu pojazdu z ruchu uiszcza się się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

       - 71 1240 2092 9742 0081 2812 0002   Bank PEKSO S.A. Oddział w Suwałkach. 

Opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcywynosi 80,00 zł.
W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiace opłatę powiększa się o 10 ,00 zł za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji  dotyczącej czasowego wycofania pojazdu z ruchu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. Nr 285, poz. 2856 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).