start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zameldowanie na pobyt stały albo czasowy w drodze postępowania administracyjnego (decyzją administracyjną)

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Opis procedury

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

W sytuacji braku takiego potwierdzenia osoba chcąc zameldować się na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące składa następujące dokumenty:

1.      Podanie o zameldowanie oraz wyjaśnieniem dlaczego właściciel nie dokonał potwierdzenia pobytu.

2.      Wypełniony druk zameldowania (niżej załączniki).

3.      Dowód osobisty lub paszport.

4.      Dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

UWAGI:

1.      Formalności załatwia osoba zainteresowana zameldowaniem lub osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

2.      Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ubiega się o zameldowanie zamieszkuje w lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 18 parter

Efekt załatwienia sprawy

Po złożeniu podania przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, ustaleniach organów Policji, wizji lokalnych, itp. Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 18
email: wso@um.suwalki.pl
875628018
875628019
875663843

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny (przez pełnomocnika)

Czas załatwiania

Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Opłaty

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej należy dokonać przed wydaniem decyzji – 10 zł.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:Urząd Miejski w Suwałkach Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 (bez dodatkowych opłat).

Dowód opłaty dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 ze zmiamami). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., nr 220, poz. 1306 z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015 poz. 783 ze zmianami).