start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Udzielenie / zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz:

1. Oświadczenie przedsiębiorcy, że spełnia wymóg dobrej
    reputacji, o których mowa w art. 5c  ust. 1 pkt 1 ustawy
    z dnia 6 września  2001r. o transporcie drogowym  (tekst
    jednolity Dz. U. z  2013r., poz. 1414 z późn. zm.) i nie jest
    skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz
    przeciwko wolności seksualnej i obyczajności  oraz nie
    wydano mu prawomocnego zakazu wykonywania zawodu
    kierowcy.
2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
    spełniających warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 2
    ustawy o  transporcie drogowym.
3. Wykaz pojazdów oraz krajowy dokument dopuszczający
    pojazd do  ruchu jako taksówka, a w przypadku, gdy
    przedsiębiorca nie jest  właścicielem pojazdu, dokument
    potwierdzający prawo do dysponowania nim.
4. Świadectwo legalizacji ponownej taksometru.
5. Prawo jazdy kat. B.
6. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne, potwierdzające
    brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na 
    stanowisku kierowcy.

Dodatkowe informacje:

1.      W przypadku zmiany danych zawartych w licencji (adresu, pojazdu, numeru rejestracyjnego pojazdu), przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie 28 dni od daty powstania tych zmian złożyć wniosek do urzędu, który udzielił licencji, w sprawie zmiany treści licencji. Opłata za zmianę treści licencji wynosi 10% jak za wydanie nowej licencji. Urząd wyda niezwłocznie licencję z aktualnymi danymi.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
875628044

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

Opłatę za wydanie licencji uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach .

Dowód wniesienia opłaty za udzielenie/zmianę licencji należy przedłożyć przed odbiorem licencji.

Za wydanie licencji na obszar miasta Suwałki na okres:

-  od   2 do 15 lat  -  200 zł

-  od 16 do 30 lat  -  250 zł 

-  od 31 do 50 lat  -  300 zł

 

Za zmianę licencji 10% opłaty jak za wydanie nowej licencji.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o wydaniu /odmowie wydania licencji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r. poz. 916).