start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Udostępnianie rejestru wyborców

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Termin składania dokumentów
  6. Czas załatwiania
  7. Tryb odwoławczy
  8. Podstawa prawna

Opis procedury

 Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr wyborców dzieli się na część A i część B. Część A obejmuje obywateli polskich. Część B obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców. W myśl art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem stałego zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktu i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych w Suwałkach. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że osoba stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować faktu stałego zamieszkania w Suwałkach poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem tj. np. dokumentu własności, najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela czy sąsiadów. Fakt stałego zamieszkania i związanie z Suwałkach można również wykazać przedkładając umowę o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu czy ewentualnie przez przedłożenie innych oświadczeń z instytucji czy organizacji. Osoba ubiegająca się o wpisanie do stałego rejestru wyborców mająca aktualne zameldowanie na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania w Suwałkach może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

 

Wymagane dokumenty:
 

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioskodawca zgłasza się osobiście

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (niżej załączniki).

2. Pisemną deklaracji, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.

3. Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz oryginał do wglądu. 

UWAGI:

1. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.

2. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być wpisani do rejestru wyborców w tej gminie, mogą złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy, w której zamieszkują.

3. Osoby nigdzie nie zameldowane mogą zwracać się do urzędu gminy, w której zamieszkują, o wpisanie do rejestru wyborców, wskazując we wniosku adres, pod którym były ostatnio zameldowane na pobyt stały.

4. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

5. Ujęcie wyborcy w rejestrze wyborców na własny wniosek w danej gminie powoduje jego wykreślenie z rejestru w tej gminie, w której jest zameldowany na pobyt stały, bez dodatkowych czynności zainteresowanego.

6. Prawo wpisania do stałego rejestru wyborców Miasta Suwałki przysługuje obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi,  stale zamieszkałych w Suwałkach i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW. REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy przez cały rok. Na nieprawidłowości w rejestrze mogą być wnoszone reklamacje. 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 18 parter

Efekt załatwienia sprawy

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców wydaje się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 18
email: wso@um.suwalki.pl
875663843
875628018
875628019

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać przez cały rok.

Czas załatwiania

3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie.

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.). 2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941 z późn. zm.).