start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Opłata skarbowa

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Termin składania dokumentów
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Opłacie skarbowej podlega:

·         w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

Ø  dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

Ø  wydanie zaświadczenia na wniosek,

Ø  wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

·         złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,

 

Moment powstania obowiązku zapłaty

 

Moment powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej wiąże się z chwilą:

·         dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

·         złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

·         złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii.

 Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwrot opłaty skarbowej

 

Opłata skarbowa podlega zwrotowi (na wniosek):

·         od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej,

·         od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Decyzja w sprawie zwrotu opłaty

Decyzja w sprawie zwrotu opłaty skarbowej wydawana jest na wniosek strony w przypadku zaistnienia przesłanek do zwrotu opłaty skarbowej, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.                      o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz., 783 z późn. zm.).

W przypadku, gdy pomimo ciążącego obowiązku strona nie uiściła należnej opłaty skarbowej -                               z urzędu wydawana jest decyzja określająca wysokość zobowiązania w opłacie skarbowej.

 

Potrzebne dokumenty

 

Do wniosku o zwrot opłaty skarbowej należy dołączyć:

·         pełnomocnictwo (odpis, wypis, kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej                           (w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa) – dotyczy tylko sytuacji, gdy występuje pełnomocnik.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 8, Parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej lub wydanie decyzji o odmowie zwrotu opłaty skarbowej

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Podatków i Opłat

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście

Termin składania dokumentów

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej należy złożyć w ciągu pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty skarbowej.

Czas załatwiania

1 miesiąc od dnia wpływu wniosku do organu podatkowego

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).