start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzy samotnych oraz żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania służby wojskowej

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

W przypadku żołnierza samotnego:

1.  Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.

2    Decyzja o uznaniu poborowego za żołnierza samotnego.

3.   Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).

4.   Wydruk komputerowy z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny  adres administratora wraz z kontem bankowym.

5.    Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej.

6.   Oświadczenie żołnierza zawierające informację o nie podnajmowaniu albo nieoddawaniu do    bezpłatnego użytkowana mieszkania.

 

W przypadku żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:

1.   Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.

2.   Dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. decyzja, umowa).

3.   Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierza samotnego.

4.    Wydruk komputerowy z wyszczególnionymi składnikami czynszu i ich wysokości oraz dokładny

       adres administratora wraz z kontem bankowym.

 

  

Dodatkowe informacje:

1.   Prezydent Miasta Suwałk pokrywa należności mieszkaniowe za lokale należące do żołnierzy samotnych bądź żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

2.   Decyzję Prezydenta Miasta Suwałk doręcza się osobie, która wniosła podanie oraz administratorowi mieszkania i Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego celem uzyskania refundacji.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 124 I pietro

Efekt załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o pokrywaniu należności mieszkaniowych

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 124
email: wso@um.suwalki.pl
875628264

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 30 dni od daty wniesienia wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Decyzja może być zmieniona przez wojewodę również z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

Akty prawne dotyczące sprawy

art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. (Dz. U. Nr 116 z 2001 r. poz. 1238 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.