start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Pozwolenie zintegrowane

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Tryb odwoławczy
  4. Podstawa prawna

Opis procedury

1. Wymagane dokumenty:
a) Wniosek o udzielenie pozwolenia zintegrowanego - 2 egzemplarze (także w wersji elektronicznej) .
b) Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 210 Piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 207,210
875628210
875628216

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Suwałkach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk. 

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz.U. nr 62 poz. 627)(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 – z późn. zm.),,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.11.2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. nr 190 poz. 1591).