start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

1.   Pisemny, uzasadniony i udokumentowany wniosek o uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

2.    Ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy      i samodzielnej egzystencji (w przypadku gdy opieki wymaga osoba całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji).

3.   Oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki. jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

4.   Oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której     zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby.

5.   Prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki, jeśli zachodzi konieczność bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu.

 Tryb odwoławczy:

Osoba i właściwy organ wojskowy wnosi do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:

1.   Osoba składa wniosek o uznanie konieczności sprawowania przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny do Prezydenta Miasta Suwałk.

2.   Wyżej wymieniony wniosek może złożyć pełnoletni członek rodziny  wymagający sprawowania bezpośredniej opieki. W takim wypadku niezbędne jest załączenie do wniosku pisemnej zgody  na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

3.   O konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzeka Prezydent  Miasta Suwałk,

4.   Decyzję Prezydenta Miasta Suwałk doręcza się wnioskodawcy i właściwemu organowi wojskowemu na piśmie wraz z uzasadnieniem.

5.   Od decyzji Prezydenta Miasta Suwałk przysługuje  odwołanie do Wojewody Podlaskiego w  Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Decyzja ta może być zmieniona przez Wojewodę Podlaskiego również  z urzędu, jeżeli została wydana z naruszeniem przepisów prawa.

6.   Ostateczne decyzje są wiążące dla dowódców jednostek wojskowych.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 124 I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna o uznaniu żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny, bądź odmowa uznania.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 124
email: wso@um.suwalki.pl
875628264

7.30-15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 30 dni od daty wniesienia wniosku

Akty prawne dotyczące sprawy

Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.)

§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiazkowi odbycia zasadniczej słuzby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 333).