start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydawanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:
 

Wniosek o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz:

1. Dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowanie 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;

 

2. Dokument potwierdzajacy posiadanie średniego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;

 

3. Dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochoda i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów; 

 

4. Dokument potwierdzajacy posiadanie średniego wykształcenia technicznego o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;

 

5.  Zaświadczenie o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego wydane  przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.   

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
875628043

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów następuje niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Opłaty

na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Nr - 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
  • Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:Dz.U. z 2016r. poz.1827) wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów podlega opłacie skarbowej.: 48 PLN

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiajacej wydania uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014r. poz. 1836 z późn. zm.).