start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wpis do ewidencji wykładowców

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców (do pobrania).

 

Wykładowcą może być osoba, która:

 

1) Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający
    kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

2) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
    a) przestepstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
    b) przestepstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
        majatkowej lub osobistej;

    c) przestepstwo przeciwko wiarygodnoiści dokumentów;

    d) prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub
        w stanie  po użyciu innego podobnie działajacego
        środka;
    e) przestepstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu;
    
f)  przestepstwo przeciwko wolności seksualnej
        i obyczajowości.
3) Jest wpisana do ewidencji wykładowców.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie w/w wymagań.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do ewidencji wykładowców oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 11 / 42

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wydanie decyzji o dokonaniu wpisu do ewidencji wykładowców oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Opłaty

Opłatę za wpis do ewidencji wykładowców uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Nr - 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2016r. poz. 1791) opłata za wpis do ewidencji wykładowców wynosi 50,00 zł. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681) opłata ewidencyjna za wpis do ewidencji wykładowców wynosi - 1,00 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisu do ewidencji wykładowców przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016r. poz. 280 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2016r. poz. 1791).

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).