start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie przedsiębiorcy prowadzącego OSK poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców może wystąpić do starosty z wnioskiem o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A,B,C lub D.
 

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego potwierdzającego spełnianie przez przedsiębiorcę dodatkowych wymagań.

Do wniosku przedsiebiorca załącza kopie dokumentów potwierdzających, że przedsiębiorca:

1. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
    prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców co najmniej
    od 5 lat.

2. Posiada:

  a) odpowiednie warunki lokalowe, w tym co najmniej:
     - lokal biurowy, który umożliwia przyjmowannie
       interesantów, przechowywanie dokumentacji
       związanej ze szkoleniem oraz jest wyposażony
       w sprzęt i urządzenia biurowe,

     - sale wykładową, która jest wyposażona w sprzę
       i urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć,

     - plac manewrowy, który powinien być zabezpieczony
       przed dostaniem sie osób postronnych,
       w szczególności ogrodzony oraz umożliwiający
       wykonanie wszystkich zadań wynikających z
       programu szkolenia, 

   b) pojazdy szkoleniaowe w zakresie prawa jazdy kategorii
       objętej poświadczeniem potwierdzającym spełnianie
       dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii
       A, B, C lub D, przy czym:

      - co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii
        prawa  jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub
        przedmiotem umowy leasingu,
      - pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie
        starszy  niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest
        nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii
        D jest nie starszy niż 12 lat.

   c) pomoce i środki dydaktyczne zapewniające prowadzenia
       szkolenia zgodnie z obowiązującym programem
       szkolenia w zakresie:

     - uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w
       zakresie prawa jazdy kategorii objetej poświadczeniem
       potwierdzającym spełnianie dodatkowych wymagań,

     - uzyskiwania uprawnień instruktorów,

     - szkolenia osób ubiegających się o kartę rowerową.

3. Zatrudnia wykwalifikowana kadrę dydaktyczną, w tym:

  a) dwóch instruktorów posiadajacych uprawnienia do
      prowadzenia  szkoleniaw zakresie prawa jazdy kategorii
      B lub C co najmniej 5 lat,

   b) jednego instruktora posiadającego uprawnienia do
       prowadzenia szkolennia w zakresie prawa jazdy
       kategorii objetej poświadczeniem potwierdzającym
       spełnianie dodatkowych wymagań oraz,

  
 c) osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne
       zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy
       z dnia  26 stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela (Dz. U.
       z 2006r. Nr 97,  poz. 674 z późn. zm.) oraz

   d) posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa
       w art. 68b  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
       oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
087 562 80 42

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez przedsiębiorcę dodatkowych wymagań następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Opłaty

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie wzorów dokumentow i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 327) opłata za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez  ośrodek szkolenia kierowców wynosi - 500,00 zł.

Na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Nr - 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681)  opłata ewidencyjna za wydanie poświadczenia o spełnieniu dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzacego ośrodek szkolenia kierowców wynosi - 1,00 zł (obowiązuje od 04.06.2018r.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiajacej wydania poświadczenia ptwierdzającego spełnianie przez przedsiebiorcę dodatkowych wymagań przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późń. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.1829 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegajacych się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorow i wykładowców (Dz. U. z 2016r. poz. 280 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 marca 2016r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie wzorów dokumentów i pieczęci związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2016r. poz. 327) .

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).