start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna
  8. Inne

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o rejestrację pojazdu oraz:

1. Dowód własności pojazdu.

 

2. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce odprawy celnej.

 

3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.

 

4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzajacy brak obowiazku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochod osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacji L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacji L6e) został sprowadzony z terytorium państwa czlonkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany poraz pierwszy.

 

5. Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany.

   W przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa
w   art. 72 ust. 1 pkt. 5 ustawy, składa się z dwóch części:  część I i część II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrujacego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowane w innym państwie członkowskim.
W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzajacego rejestracje pojazdu, wydenego przez organ własciwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

 

6. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
    pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny
    pojazdu lub inny dokument wydanego przez właściwy organ
    państwa członkowskiego , potwierdzajacego wykonanie oraz
    termin  ważności badania technicznego.

 

7. Tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany, w
     przypadku  pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic
     rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu
     rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony,
     właściciel pojazdu zamiast tablic dołącza stosowne
     oświadczenie.

 

8. Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z
    oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojaździe
    niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów, dopuszczenie
    jednostkowe  pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia
    jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia
    indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane

 

9. Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych 
     w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 

10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego,
  pozwolenia czasowego, tablic /tablicy/ rejestracyjnych pojazdu,
  karty  pojazdu, nalepki kontrolnej oraz opłaty ewidencyjnej.

  

Dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację, sporządzone w
jezyku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Rejestracja pojazdu

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45
875628045
875628047
875628046

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny (drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej; wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego; formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej)

Czas załatwiania

Rejestracja pojazdu i wydanie pozwolenia czasowego następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentow w drodze decyzji administracyjnej.

Sprawdź, czy Twój dowód rejestracyjny jest już do odebrania www.pojazd.pwpw.pl

Opłaty

Opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego,zalegalizowanych tablic /tablicy/ rejestracyjnych, nalepki kontrolnej  wraz z opłatą  ewidencyjną uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach:

- 71 1240 2092 9742 0081 2812 0002  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.)

 

Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wynosi 85,00 zł w tym za:

-  dowód rejestracyjny                       - 54,00 zł

-  komplet nalepek legalizacyjnych   - 12,50 zł

-  nalepkę kontrolną                           - 18,50 zł

 

Opłata za wydanie pozwolenia czasowego:

-  z urzędu                                           - 13,50 zł

 

Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych wynosi:

-  wydanie tablic samochodowych  -      80,00 zł

-  wydanie tablic motocyklowych    -      40,00 zł

-  wydanie tablic motorowerowych  -     30,00 zł

-  wydanie tablic indywidualnych    - 1.000,00 zł

 

Opłata za wydanie czasowych tablic rejestracyjnych wynosi:

-  wydanie czasowych tablic samochodowych   - 30,00 zł

-  wydanie czasowych tablic motocyklowych     - 12,00 zł

-  wydanie czasowych tablic motorowerowych  - 12,00 zł

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681) wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

-  za wydanie dowodu rejestracyjnego                            - 0,50 zł

-  za wydanie pozwolenia czasowego                             - 0,50 zł

-  za wydanie zalegalizowanych tablic (tablicy) wynosi  - 0,50 zł

-  za wydanie karty pojazdu                                            - 0,50 zł

-  za wydanie nalepki kontrolnej                                      - 0,50 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłaty za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016r. poz. 457) - wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu wynosi - 75,00 zł. 

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji  dotyczącej rejestracji pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016r. poz. 457).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z póź. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).