start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK, TAXI, VAT, L

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym oraz:

1. Dowód rejestracyjny.
2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
3. Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu
    technicznym pojazdu, wystawione przez stację kontroli
    pojazdów potwierdzajace że pojazd spełnia niżej wymienione
    warunki:
    - jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
    - jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób (TAXI), 
    - spełnia wymagania określone w ustawie o podatku VAT,
    - jest przystosowany do nauki jazdy (L). 
4. Aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON
    - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym
   Rejestrze Sądowym.
5. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
    obowiazkowego OC.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmiawiającej dokonania w dowodzie rejestracyjnym adnotacji HAK, TAXI, VAT, L  przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów, oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 776 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038).