start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Termin składania dokumentów
  6. Czas załatwiania
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty i opłaty:

- wniosek,

- uprawomocniona decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego lub informacja o zgodności z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego,

- aktualne warunki techniczne podłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu,

- min. 2 egz. projektu zagospodarowania terenu (część graficzna); w przypadku przygotowania projektu na komputerowym nośniku informacji, sporządzić należy wydruki mapy i umieścić na nich (poprzez skanowanie) treść opisową z ramki oryginału mapy "do celów projektowych" (rodzaj roboty, położenie obiektu, nazwisko geodety z jego pieczęcią i podpisem, pieczęć rejestracji roboty geodezyjnej w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, szkic orientacji) i potwierdzić jej zgodność z oryginałem,

- oryginał mapy do celów projektowych wykorzystany w danym opracowaniu,

- upoważnienie inwestora,

KOPIE WSZYSTKICH DOKUMENTÓW NALEŻY POŚWIADCZYĆ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

- wykaz współrzędnych geodezyjnych w układzie "2000" w formacie txt projektowanych urządzeń wraz z ich numeracją na załączniku graficznym (pdf oraz dgn lub dxf lub dgw),

- opłata  za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (wniesienie opłaty jest warunkiem wszczęcia sprawy).

Właściwość miejscowa

Pokój nr 142 ( I piętro )

Efekt załatwienia sprawy

odbiór dokumentacji następuje po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej

NARADY KOORDYNACYJNE ORGANIZOWANE SĄ W CZWARTKI O GODZ. 1000

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628142

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres (kurierem, itp.)
  • osobiście

Termin składania dokumentów

Pełną dokumentację należy złożyć 3 dni przed naradą koordynacyjną.

Opłaty

zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ.U. z 2014 r., poz. 897) - wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat;

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),

Zarządzenie Nr 1324/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23.07.2014 r.