start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Opis procedury

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       Wypełniony formularz (niżej załączniki).

2.       Dowód osobisty lub paszport.

3.       Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. W przypadku nowo wybudowanego domu mieszkalnego należy okazać dokument o odbiorze budynku i zawiadomienie o nadaniu mu numeru.

.

UWAGI:

1.       Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3.       Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

4.       Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik usc w miejscu zameldowania rodziców. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 18 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 18
WWW: wso@um.suwalki.pl
875628018
875628019
875663843

7.30-15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście ( )
  • inny (przez pełnomocnika )

Czas załatwiania

Zameldowania dokonuje się w obecności wnioskodawcy.

Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miejski w Suwałkach

Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 (bez dodatkowych opłat)

Dowód opłaty dołączyć do wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., nr 220, poz. 1306 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015 poz 783 ze zmianami).