start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Termin składania dokumentów
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Podanie o wydanie zaświadczenia.

2. Dokument tożsamości:

dowód osobisty lub paszport

3. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC

4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez

obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.

2. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 6 miesięcy od daty wydania.

3. Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez wnioskodawcę.

4. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 15 na parterze

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Urząd Stanu Cywilnego

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
87 5628014
87 5628015
87 5628016

Parter: pokój nr 15
Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek-Piątek 7:30 - 14:30

Wniosek można złożyć:

  • osobiście (lub za pośrednictwem Konsulatu Polskiego)

Czas załatwiania

Niezwłocznie

Opłaty

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Suwałki 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744
  • Opłata skarbowa: 38 PLN

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Art. 22, 31-32, 83, 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).