start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Postanowienie na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych  wydaje się na wniosek zainteresowanego. 

Wymagane dokumenty:
·      Wystąpienie Inwestora do Ministra Budownictwa za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk.
·      Charakterystyka obiektu (część opisowa i graficzna) oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
·      Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
·      Pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,

W zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów

Uwagi:

Wszystkie załączone do wniosku kopie dokumentów winny być przez inwestora poświadczone za zgodność z oryginałem.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 138, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Postanowienie wyrazające zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628181
875628138

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Zgodnie z k.p.a

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)