start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Spis treści

  1. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  2. Warunek wszczęcia sprawy
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Do wniosku należy załączyć:
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
- zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- aktualny odpis z rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,
- aktualną umowę ze schroniskiem na przyjmowanie zwierząt bezdomnych,
- dokument potwierdzający posiadanie min. 1 pojazdu przystosowanego do transportu zwierząt, spełniającego wymagania zawarte w ar. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt tj. kopia dowodu rejestracyjnego z aktualnymi badaniami technicznymi lub aktualną umową dzierżawy, użyczenia, najmu, leasingu itp.
- udokumentowanie posiadania specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt,
- aktualną umowę o współpracy z lekarzem weterynarii,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / pok. 208

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 616,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach, nr rachunku 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)