start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Przyznanie świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Czas załatwiania
  5. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

2.    Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki wojskowej stwierdzające okres ćwiczeń oraz wysokość uposażenia.

3.    Zaświadczenia (alternatywnie):

 - określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia wydawane przez pracodawcę –w stosunku do żołnierzy będącymi pracownikami lub pozostającymi w stosunku służby.

- określające kwotę dziennego utraconego dochodu wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego- w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą.

- z urzędu gminy, w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

Tryb odwoławczy:

 

 

Dodatkowe informacje:

1.   Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do 24 godzin odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

2.   Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu o których mowa w pkt 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

3.    Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Prezydent Miasta Suwałk na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 124 I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Wypłata świadczenia

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 124
WWW: wso@um.suwalki.pl
875628264

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 7 dni od daty złożenia wniosku

Akty prawne dotyczące sprawy

Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 poz. 827 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dna 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1520).