start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydaje się na wniosek zainteresowanego. 

Wymagane dokumenty:
·      Wniosek w sprawie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 Do wniosku o wydanie wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć:
1)    kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej przedmiotowy teren,
2)    opłatę skarbową.

Wszystkie załączone do wniosku kopie dokumentów winny być przez inwestora poświadczone za zgodność z oryginałem.

Właściwość miejscowa

pokój nr 138,140 I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628139
875628140
875628183
875628184

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Opłaty

 1) od wypisu:
 - do 5 stron - 30 zł
 - powyżej 5 stron - 50 zł
 2) od wyrysu
 - za każdą wchodzącą w skład wyrysu stronę A4 - 20 zł
 - nie więcej niż 200 zł

 Opłatę należywnieść na konto bankowe:
 Urząd Miejski w Suwałkach
 Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744  [ bez dodatkowej opłaty ] lub   w innym banku [ z dodatkową opłatą ]

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)