start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie zaświadczenia o wielkości powierzchni lokalu mieszkalnego do dodatków mieszkalnych

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Zaświadczenie o  wielkości powierzchni lokalu mieszkalnego do dodatków mieszkaniowych wydaje się na wniosek zainteresowanego. 

Wymagane dokumenty:
·      Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o wielkości powierzchni  lokalu mieszkalnego do dodatku mieszkalnego.

 Do wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości powierzchni lokalu mieszkalnego należy dołączyć:
1)    Dokumentację przedmiotowego lokalu.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 138, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

Zaświadczenie o wielkości powierzchni lokalu mieszkalnego do dodatków mieszkalnych

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628138
875628181

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia 17 zł

 Opłatę należy wnieść na konto bankowe:
Urząd Miejski w Suwałkach
Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744  [ bez dodatkowej opłaty ] lub   w innym banku [ z dodatkową opłatą ]

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 ( Dz. U. z 2001 r, Nr 71, poz. 734 z późn zmianami)

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. nr 156 poz. 1817 z późn zmianami)