start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu z wyjazdu

Spis treści

 1. Właściwość miejscowa
 2. Efekt załatwienia sprawy
 3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 4. Warunek wszczęcia sprawy
 5. Czas załatwiania
 6. Tryb odwoławczy
 7. Podstawa prawna

Opis procedury

Zgłoszenia dotyczą zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców

Można zgłosić:

    - wyjazd z zamiarem stałego pobytu;
    - wyjazd bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
    - powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Opis procedury

1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu.

Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą.
Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

2. Zgłoszenie wyjazdu bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego.
Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

3. Zgłoszenie powrotu  z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.
Osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Jeden z poniższych formularzy w zależności od rodzaju zgłaszanego zdarzenia
 2. W przypadku dokonywania czynności w formie pisemnej – do wglądu dowód osobisty albo paszport.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 18 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku meldunkowego. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. (ustawa określa zwolnienia z opłat).

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 18
email: wso@um.suwalki.pl
875628018
875628019

7.30-15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

 • osobiście
 • inny (przez pełnomocnika )

Czas załatwiania

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

 

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miejski w Suwałkach

Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

22 1240 5211 1111 0000 4921 9744 (bez dodatkowych opłat)

Dowód opłaty dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy – czynność materialno-techniczna

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r., poz. 388 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r., nr 220, poz. 1306 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015 poz. 783 ze zmianami).