start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Podatek leśny od osób fizycznych i osób prawnych – informacje szczegółowe

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Termin składania dokumentów
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

·         Osoby fizyczne

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4.

·          Osoby prawne

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

·          składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

·          odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian stanu faktycznego – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego

 

Przedmiot opodatkowania

 

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych
na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, tj. grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

 

 

Podmiot opodatkowania

 

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

·          właścicielami lasów;

·          posiadaczami samoistnymi lasów;

·          użytkownikami wieczystymi lasów;

·          posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach

 

Podstawa opodatkowania

 

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

Obowiązek podatkowy

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

Terminy płatności

·         Osoby fizyczne

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,                                   w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

·         Osoby prawne

Osoby prawne powinny wpłacać podatek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

 

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 111, Piętro I

Efekt załatwienia sprawy

·         Osoby fizyczne

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala (w drodze decyzji) organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

·         Osoby prawne

Podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Podatków i Opłat

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
87 5628111 (Osoby fizyczne)
87 5628174 (Osoby prawne)

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Termin składania dokumentów

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku leśnego w przypadku opodatkowania lasu będącego  w posiadaniu osób fizycznych.            W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji  (bez wezwania organu podatkowego).

Opłaty

Wpłaty z tytułu podatku leśnego osoby fizyczne i prawne winny dokonywać na rachunek:Urząd Miejski w Suwałkach Bank Pekao S.A. o numerze 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 374)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczone według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wyniosła 186,42 zł za 1m3.