start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym oraz:


1.   Dowód rejestracyjny,
2.  Karta pojazdu, jeżeli była wydana,  
3 . Tablice rejestracyjne - w celu wymiany nalepek
      legalizacyjnych,

4.  Aktualny odpis z KRS w przypadku podmiotów rejestrowanych
      w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5.  Dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu
      rejestracyjnego oraz opłaty ewidencyjnej
.

 

Informacje:

Jeżeli właściciel pojazdu nie posiada jeszcze dowodu osobistego potwierdzającego nowe dane, do wniosku może dołączyć dotychczasowy dokument tożsamości wraz z dokumentem poświadczającym nowe dane ( np. odpis aktu małżeństwa, decyzja o zmianie nazwiska lub imienia.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunkacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 45
875628045
875628047
875628046

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

W dniu złożenia zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu organ dokonuje odpowiedniej adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym.

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia zawiadomienia.

Opłaty

Opłatę za wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych uiszcza się wraz z opłatą na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: 

07 1240 5211 1111 0000 4920 5949  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.):

 

 - opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wynosi 54,00 zł.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681)  wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

-  za wydanie dowodu rejestracyjnego  - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiającej wydania dowodu rejestracyjnego po zawiadomieniu o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany w dowodzie rejestracyjnym przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdow (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230, poz. 2302 z póź. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).