start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Termin składania dokumentów
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Małżeństwo przed Kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
2. Załączniki: dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Właściwość miejscowa

Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego w Suwałkach.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Urząd Stanu Cywilnego

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 15
0875628014
0875628015
0875628016

Parter: pokój nr 15
Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek-Piątek 7:30 - 14:30

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku.

Opłaty

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744
  • za wydaną decyzję: 39 PLN

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. z 2014 r. poz. 1741/

Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 788 (jednolity tekst)/

Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 (jednolity tekst)/

Ustawa o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 (jednolity tekst)/

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stany cywilnego /Dz.U. z 2015 r. poz. 225/