start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Czas załatwiania
  4. Tryb odwoławczy

Opis procedury

Wniosek który powinien odpowiednio zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania lub transportu,

- oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

- wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność  w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

 - przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku,  unieszkodliwiania, zbierania

i transportu odpadów jest zwolniony z  obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności,

jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję  zatwierdzającą program gospodarki odpadami  niebezpiecznymi.

Właściwość miejscowa

Pokój 210 Piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 207
875628216

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 1 miesiąca (do 2 miesięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach).

Opłaty

Opłata skarbowa od decyzji – 616 zł

Opłata wnoszona jest w momencie składania wniosku w formie przelewu na konto Urzędu Miejskiego. W Suwałkach taką opłatę (bez dodatkowej prowizji) można wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach na rogu ul. Kościuszki i Waryńskiego. Płatność należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach  Bank PEKAO SA Oddział w Suwałkach 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk).