start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiana we wpisie, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej bądź zawiadomienie o zaprzestaniu działalności.

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Warunek wszczęcia sprawy
  4. Termin składania dokumentów
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Z dniem 1 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.Aby zarejestrować działalność gospodarczą (zmienić dane we wpisie, zawiesić / wznowić / zaprzestać wykonywania działalności) jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania: 

Ø      zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),

Ø      zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,

Ø      bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do gminy,

Ø      pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),

Ø      przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.  Więcej informacji na stronie CEIDG www.firma.gov.pl

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 122, I piętro

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Spraw Obywatelskich

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628132

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres (• listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym, wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza) )
  • osobiście
  • inny (elektronicznie, wniosek opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Termin składania dokumentów

1.      Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG,

2.      Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek zgłoszenia w ciągu 7 dni (od dnia zaistnienia) informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności oraz o zmianach w CEIDG

3.      Zawieszenie lub wznowienie należy zgłosić najpóźniej w dniu zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Czas załatwiania

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie później niż następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672)