start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Cele publiczne określa art.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U. z  2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zm.) 

Wymagane dokumenty:
·      Wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
1)  określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000;
2)  charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a)  określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b)  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
3) Ponadto do wniosku należy dołączyć: 
a) kopie dokumentów rejestrowych firmy, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna,
b) kopie postanowień lub wyroków sądowych dotyczących danej nieruchomości, jeśli były wydane,
c) upoważnienie w przypadku występowania osoby reprezentującej wnioskodawcę.
d) dokumenty wymagane przepisami szczególnymi lub przez organ. 
4) opłatę skarbową

Właściwość miejscowa

Pokój nr 140, I piętro

Efekt załatwienia sprawy

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628139
875628140
875628183
875628184

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

zgodnie z KPA do dwóch miesięcy

Opłaty

Za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 107 zł
Opłatę należy wnieść na konto bankowe:
Urząd Miejski w Suwałkach
Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744  [ bez dodatkowej opłaty ]

lub   w innym banku [ z dodatkową opłatą ]

Akty prawne dotyczące sprawy

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)