start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Koncesja na eksploatację złoża

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  3. Termin składania dokumentów
  4. Czas załatwiania
  5. Tryb odwoławczy

Opis procedury

Uzyskanie koncesji na wydobywanie i ekspolatację złoża wymagane jest jeżeli:
- obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,
- wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,
-  działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.

Wniosek powinien zawierać:
-  określenie prawa wnioskodawcy do terenu, w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana lub prawa, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
-  określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,
-  określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem,
-   określenie złoża kopaliny lub jego części,
-   wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
-   stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża,
-   projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego oraz ich granic.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 210, piętro II

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 210
875628210

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Do 1 miesiąca (do 2 miesięcy w szczególnie skomplikowanych sprawach).

Opłaty

Opłata skarbowa za koncesję na wydobywanie – 616 zł

Opłata wnoszona jest w momencie składania wniosku w formie przelewu na konto Urzędu Miejskiego.
W Suwałkach taką
opłatę (bez dodatkowej prowizji) można wnieść na konto
Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach na rogu ul. Kościuszki i Waryńskiego.Płatność można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach prowadzony przez Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach o numerze 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949

Tryb odwoławczy

Wojewoda Podlaski w Białymstoku (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk).