start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy oraz:
 

1. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań
    zdrowotnych do kierowania pojazdem - jeżeli jest wymagane.

 

2. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak
    przeciwwskazań  psychologicznych do kierowania pojazdem
    - jeżeli
 jest wymagane.

 

3. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

4. Dowód tożsamości.

 

Zwrot  zatrzymanego prawa jazdy  następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.
Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskania pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
087 562 80 42

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny ((drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej; wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.); formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej))

Czas załatwiania

Prawo jazdy zatrzymane na okres nieprzekraczający 1 rok wydaje się niezwłocznie.

Jeżeli od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskania pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Opłaty

Opłatę ewidencyjną za wydanie zatrzymanego prawa jazdy uiszcza sie na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Nr  44 1240 2092 9742 0081 2812 0003  Bank PEKAO S.A.  o/Suwałki w wysokości 0,50 zł.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiającej zwrotu prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późń. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 702).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).