start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzacych stację kontroli pojazdów

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Organem własciwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Suwałki jest Prezydent Miasta Suwałk.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz oświadczenie (do pobrania).


Załączniki:
1.   Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców:
     -  posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Reczypospolitej Polskiej,
     -  nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidacyję lub upadłość,
    -  nie był prawomocmie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majatkowej lub przestepstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej - dokumentem potwierdzającym jest zaswiadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
     -  posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe   gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych  pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania  tych badań,
     -  posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych  z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań  wpisanego do rejestru przedsiąbiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów  -poświadczenie wydaje, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego),
     -  zatrudnia uprawnionych diagnostów.

   

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzacych stacje kontroli pojazdów.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 43
875628043

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku. 

Opłaty

Na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Nr - 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
  • Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.1827) dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej: 412 PLN

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwam Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 128).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzającej badania techniczne pojazdów (Dz.U. Nr 40, poz. 275).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2264).