start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wykaz inkasentów opłaty skarbowej na terenie mista Suwałki

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Sprawę prowadzi i informacji udziela

Opis procedury

 

Lp.

Nazwa inkasenta

Adres punkt poboru opłaty skarbowej

1.

Bank Spółdzielczy, ul. Utrata 4, 16-400 Suwałki

- Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala, ul. Utrata 4

- Bank Spółdzielczy w Suwałkach Oddział, ul. Kowalskiego 17

- Bank Spółdzielczy w Suwałkach Oddział, ul. Północna 26

2.

Starostwo Powiatowe, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60

 

3.

Urząd Celny, ul. Buczka 183, 16-400 Suwałki

Urząd Celny, ul. Buczka 183, 16-400 Suwałki

 

Opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej

o        Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

o        Wydanie zaświadczenia na wniosek,

o        Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

  • Od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
  • Od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
  • Od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
  • Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej  z dnia 16.11.2006 r,
  • Od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej  z dnia 16.11.2006 r

Zwolnienia z opłaty skarbowej reguluje art. 7 ww. ustawy, natomiast art. 2,  art. 3 oraz art. 3a   określają, co nie podlega opłacie.

W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (ogłoszonych w Dz. U. Nr 128, poz. 883 z dnia 18 lipca 2007r.) z dniem 26 lipca 2007r. wchodzą w życie m.in. dwie ważne regulacje:

  1. Do dnia 31 grudnia 2008r. zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007r. znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości. Znaki opłaty skarbowej nakleja się na składanym wniosku o dokonanie czynności urzędowej albo na dokumencie zgłoszenia, na składanym wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, albo na składanym dokumencie stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo na jego wypisie, odpisie lub kopii.
  2. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie innym niż organ administracji rządowej i samorządowej wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo inny podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej, może w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.

Wydział Podatków i Opłat uprzejmie informuje, że z dniem 27 października 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) i jednocześnie straciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia "składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (...) nie później niż w ciągu 3 dni od chwili obowiązku jej zapłaty (...). Dowód zapłaty (...) pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 3", tj. na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia labo kopia dowodu zapłaty."

Podania / Wnioski o zwrot nienależnie pobranej opłaty skarbowej należy kierować do:

Urząd Miejski w Suwałkach

Wydział Podatków i Opłat

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Numer konta bankowego właściwego do zapłaty opłaty skarbowej:

Urząd Miejski w Suwałkach

Bank PEKAO SA Oddział w Suwałkach

NR 22 1240 5211 1111 0000 4921 9744

oraz u inkasentów opłaty skarbowej.

 

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Podatków i Opłat

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / p. 8
87 562 80 08

poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek w godz. 7.30 - 15.30

Wniosek można złożyć:

  • inny