start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy)

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie wpisu prawie jazdy oraz:

1.  Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego
     uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
     kwalifikacji wstepnej uzupełniającej, kwalifikacji wstepnej
     uzupełniajacej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty
     kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie czlonkowskim Unii
     Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim
     Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2.  Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
     do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

3.  Kopia orzeczenia psychologicznego o braku  
     przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na
     stanowisku kierowcy.

4.  Kserokopia posiadanego prawa jazdy.

5.  Wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.     

6.  Dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy i opłaty
     ewidencyjnej.

7.  Dowód tożsamosci.

Informacja: 

1.  Kierowca odbywajacy kwalifikację wstępna jest obowiązany
     wykonać  badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania
     świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie
     kwalifikacji wstępnej.

2.  Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany wykonać
     badanie lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego
     szkolenia okresowego.

3.  Kierowca posiadający w prawie jazdy wpis potwierdzający
     kwalifikacje, jest obowiazany wykonać badanie lekarskie
     i psychologiczne nie później niż do dnia wydania świadectwa
     kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kolejnego
     szkolenia okresowego.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 42 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie prawa jazdy

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1 / 42
87 562 80 42

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście
  • inny ((drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej; wymagane posiadanie ważnego certyfikatu kwalifikowanego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.); formularz wniosku dostępny po zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej))

Czas załatwiania

Termin załatwienia sprawy wynosi około 14 dni roboczych w zależności od terminu produkcji prawa jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartosciowych w Warszawie.

Opłaty

Opłatę za wymianę prawa jazdy uiszcza się na  konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach: 44 1240 2092 9742 0081 2812 0003  Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r., poz. 83) opłata wynosi:

- z
a wydanie prawa jazdy - 100,00 PLN

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r., poz. 681).   wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

 

-  za wymianę prawa jazdy   - 0,50 zł

Tryb odwoławczy

Od decyzji  przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 627 z późn.zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001r. – o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1265 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2015r. poz. 681).