start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zmiana imienia i nazwiska.

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Termin składania dokumentów
  5. Czas załatwiania
  6. Podstawa prawna

Opis procedury

Zmiany nazwiska i imienia  następuje na wniosek  osoby zainteresowanej,zawierający uzasadnienie z podaniem ważnych względów do zmiany.

Ważne względy zachodzą gdy wnioskodawca nosi nazwisko:

1) ośmieszające albo nie licujące z godnością człowieka,

2) na imię lub nazwisko używane,

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat do zmiany potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko.

 

Przy składaniu wniosku należy wskazać miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) oraz przedłożyć do wglądu dowód tożsamości wnioskodawcy.


W przypadku zmiany nazwiska rodziców z rozciągnięciem na małoletnie dzieci niezbędne jest wskazanie miejsca sporządzenia aktów urodzenia małoletnich dzieci.

 

Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik USC, do którego został złożony wniosek.

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Właściwość miejscowa

Wniosek o zmianę można złożyć do wybranego kierownika USC na terenie całej Polski.

Efekt załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Urząd Stanu Cywilnego

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628014
875628015
875628016

Parter: pokój nr 15
Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek-Piątek 7:30 - 14:30

Wniosek można złożyć:

  • osobiście (dokumenty składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego)
  • inny (osoby zamieszkałe poza granicami kraju mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego któremu wniosek ma być przekazany)

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 37 PLN należy wpłacić na konto USC do którego złożono wniosek.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. z 2014 r., poz. 1741/

Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 788 (jednolity tekst)/

Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 (jednolity tekst)/

Ustawa o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. /Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 (jednolity tekst/

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stany cywilnego /Dz.U. z 2015 r., poz. 225/

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska
Ustawa z dnia 17 październik 2008 r. /Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 /