start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Instrukcja wypełniania wniosku do oferty o przyznanie dotacji ze środków publicznych składanej na podstawie przepisów ustawy "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Spis treści

 1. Sprawę prowadzi i informacji udziela
 2. Podstawa prawna

Opis procedury

Obowiązujący formularz wniosku jest załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Formularz wniosku w wersji elektronicznej jest dostępny między innymi na stronach Urzędu Miejskiego w Suwałkach (www.um.suwalki.pl) w Biuletynie Zamówień Publicznych dziale Majątek/Pomoc Publiczna/Aktualności.

INFORMACJE OGÓLNE

Wniosek należy wypełnić czytelnie (komputerowo, maszynowo lub ręcznym czytelnym pismem). Wszystkie pozycje formularza wniosku muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja nie dotyczy naszej organizacji piszemy: „nie dotyczy”, „nie posiadamy” lub wstawiamy cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.

W pozycjach, w których występuje wyliczenie z adnotacją „* Niepotrzebne skreślić”, należy wybrać informacje właściwe a pozostałe skreślić lub wykasować.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Przygotowując wniosek o przyznanie dotacji ze środków publicznych należy wypełnić następujące pozycje:

Rodzaj zadania – z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego należy wpisać rodzaj przedsięwzięcia, które zgodnie z ofertą może być dofinansowywane, np. Wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej.

Okres – należy podać w kolejności dzień, miesiąc i rok, w którym zadanie będzie realizowane, to znaczy przygotowywane, wdrażane i rozliczane. Terminy realizacji nie mogą wykraczać poza daty podane w ogłoszeniu konkursu ofert.

Forma składania oferty:

- powierzenie wykonania zadania: oznacza, iż proponowane we wniosku zadanie będzie realizowane poprzez przekazanie środków finansowych na jego realizację a przekazane środki pokryją całkowite koszty zadania,

- wspieranie wykonania zadania: oznacza, iż proponowane we wniosku zadanie będzie realizowane poprzez przekazanie środków, które pokryją tylko część przewidzianych kosztów. Oznacza to iż wnioskodawca wnosi wkład własny w realizację proponowanego zadania.

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* - należy pozostawić tylko właściwe, pozostałe wykreślić.

8. Nazwa banku i nr bieżącego rachunku podmiotu. Prosimy o dokładne wpisywanie numeru konta (26 cyfr), gdyż w przypadku uzyskania dofinansowania zapisane w tym miejscu dane będą skopiowane do umowy oraz na ich podstawie będzie przelana na konto kwota przyznanej dotacji.

10. Nazwa, adres i telefon miejsca, w którym faktycznie będzie przygotowywane zadanie. Jeśli jest ono takie samo jak w punkcie 6 wniosku to przepisać do niniejszego punktu, jeżeli inne to należy wpisać dokładne dane.

11. Imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego do osoby, która będzie składać wyjaśnienia i uzupełnienia do złożonej oferty, a także będzie bezpośrednio koordynować/odpowiadać za realizację zadania, tzw. koordynator projektu.

12) Zakres prowadzonej działalności statutowej z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną, nie przekraczając 1/2 strony formatu A4. Można się odnieść do informacji podanych w pkt. 13

13b) Przedmiot działalności gospodarczej. Jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza to należy ją opisać. Nie więcej niż 1/2 strony formatu A4.

II. Opis zadania

 1. Nazwa zadania.

Powinna być zwięzła, krótka i jasno nawiązująca do zadania. Nazwa powinna zawierać także określenie rodzaju przedsięwzięcia, np. zawody, festyn, program szkolenia, koncert, rajd turystyczny, konkurs krajoznawczy.

Nie należy w nazwie zadania wpisywać rodzajów zadań określonych w ogłoszeniu konkursu ofert.

 1. Miejsce wykonywania zadania.

Jeżeli to możliwe podać dokładny adres i nazwę/nazwy miejscowości, w których planuje się realizację zadania - to znaczy przygotowanie, wdrożenie i rozliczenie.

 1. Cel zadania

Powinien być zwięzły i jasno określony, powinien zakładać zmianę (np. poprawa, zwiększenie, podniesienie kwalifikacji) powinien być realny i dający się zmierzyć.

 1. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

Należy opisać szczegółowo planowane zadanie, w tym m.in. opisać szerzej cele krótko i długofalowe zadania; określić grupę docelową, do której adresowane jest zadanie, jej wielkość liczbowo oraz sposób naboru; uzasadnić krótko potrzebę realizacji planowanego zadania; opisać dokładnie planowane do realizacji działania, przedstawić jak zadanie będzie promowane/reklamowane – sposób informowania o dofinansowaniu zadania środkami z budżetu miasta.

Ok. 1-2 stron formatu A4.

 1. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

Podać podstawowe informacje dotyczące konkretnych policzalnych rezultatów zadania, np. ilość uczestników zadania (w tym sportowców, widzów), ilość plakatów, ulotek, folderów, liczba przeszkolonych osób, ilość wydanych materiałów szkoleniowych, ilość godzin szkolenia itp. Prosimy o możliwie dokładne wyliczenie ilościowych rezultatów projektu.

Nie więcej niż 1/2 strony formatu A4.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (tabela) – w tabeli należy ująć w zależności od rodzaju zadania m.in. podstawowe rodzaje kosztów, np. koszty osobowe, transportu, wynajmu obiektów i urządzeń oraz wyjaśnić sposób ich kalkulacji. Należy ująć m.in. jednostkę i liczbę planowanych jednostek.

Wkład własny jest jednym z kryteriów oceny projektu (wniosek o wsparcie realizacji zadania). Jego minimalna wysokość oraz inne wymogi dotyczące budżetu mogą zostać określone w zaproszeniu do składania wniosków lub w wytycznych konkursowych.

Niemniej nie jest konieczne, aby w każdej z wymienionych pozycji budżetowych był wkład własny. Przy ocenie projektu znaczenie ma globalna kwota wkładu własnego, jej procentowy udział w całości realizowanego zadania oraz sposób kalkulacji wkładu własnego.

Całość kalkulacji powinna być czytelna, przejrzysta i zrozumiała dla oceniającego wniosek.

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu – opisać, jeśli konieczne wybrane pozycje budżetowe, które wymagają dodatkowych objaśnień i uzasadnienia.

Nie więcej niż 1/2 strony formatu A4.

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania

 1. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.

Należy wpisać informacje o już pozyskanych/obiecanych środkach finansowych oraz o złożonych wnioskach/prośbach do sponsorów.

 1. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontariusze) wklad własny w realizację zadnia z orientacyjną wyceną.

Zasoby rzeczowe - ważne z punktu widzenia realizacji zadania – wymienić własne zasoby, podać ich ilość, wielkość i przeznaczenie np. własny sprzęt sportowy; transport itp Proszę używać następujących określeń stanu technicznego sprzętu: zły, dobry, b. dobry. Nie należy wymieniać zasobów, które nie będą wykorzystane do realizacji zadania.

Nie więcej niż 1/2 strony formatu A4.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

 1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej).

Opisać partnerów, podając nazwę partnera, krótką charakterystykę działalności, określić udział w projekcie (za co będzie odpowiedzialny).

 1. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które będę zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy).

Należy opisać kwalifikacje, doświadczenie osób biorących udział w realizacji projektu – nie ma potrzeby wymieniać osób z imienia i nazwiska. Proszę pamiętać, że ilość osób musi być adekwatna do realizowanych przedsięwzięć np. ilość opiekunów przypadających na grupę młodzieży wyjeżdżającej na obóz/wycieczkę.

 1. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Podać nazwę zadania, termin realizacji, krótki opis, koszt całkowity zadania, w tym wyróżnić kwotę dofinansowania (skąd? Ile?).

Nie więcej niż 1 strona formatu A4.

 1. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).

Jeżeli wykonanie jakiejkolwiek części zadania planuje się zlecić na zewnątrz należy wpisać jaką wraz z podaniem nazwy podwykonawcy, jeżeli na etapie przygotowania oferty jest już znany.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Kultury i Turystyki

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628214

Wniosek można złożyć:

 • osobiście

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).