start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez uprawniony organ

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz:
-  wystawione przez organ uprawniony pokwitowanie za
   zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),
-  zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym
   pojazdu, potwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania
   dowodu  rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
-  dowód tożsamości,
-  dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
   obowiązkowego OC.

Właściwość miejscowa

Pokój nr 45 parter

Efekt załatwienia sprawy

Wydanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Komunikacji

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
87 562 80 45
87 562 80 46
87 562 80 56

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

Zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), nastepuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów stwierdzających ustanie przyczyny zatrzymania dokumentu

Tryb odwoławczy

Od decyzji  odmawiającej zwrotu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez organ uprawniony przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.128 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1038).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1088).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badanń technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 776 z późn. zm.).