start > Wyszukiwanie spraw > Karta Informacyjna

Karta informacyjna sprawy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Spis treści

  1. Właściwość miejscowa
  2. Efekt załatwienia sprawy
  3. Sprawę prowadzi i informacji udziela
  4. Warunek wszczęcia sprawy
  5. Czas załatwiania
  6. Tryb odwoławczy
  7. Podstawa prawna

Opis procedury

Wymagane dokumenty:

-  wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (druki wniosku w w/w miejscu załatwienia sprawy), 

-  dokumenty potwierdzające uprawnienia użytkownika wieczystego lub jego następcy prawnego do nieodpłatnego przekształcenia zgodnie z art. 5 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy;

Uwagi:

-  zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przekształcenie przysługuje w przypadku nieruchomości rolnych, natomiast nie jest możliwe w sytuacji, kiedy nieruchomości przeznaczone są na cele inne niż cele mieszkaniowe, pod zabudowę garażową,

-  z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości mogą wystąpić osoby uprawione do tego przekształcenia do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Właściwość miejscowa

Pokój nr 36 ( parter )

Efekt załatwienia sprawy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Miejski w Suwałkachadres

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

16-400 Suwałki
ul. Mickiewicza 1
875628036

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek można złożyć:

  • osobiście

Czas załatwiania

przedmiotowe sprawy zalatwiane są przez wydanie decyzji Prezydenta Miasta Suwałk, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

Opłaty

zgodnie z art. 4 ust. 1-6 powołanej ustawy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest odpłatne,

-  do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust.1, art. 68 ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst, ze zmianami),

-  w sytuacjach określonych w art. 5 pkt 1 w/w ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. , cytowanym we wniosku o przekształcenie, przekształcenie następuje nieodpłatnie,

-  opłata skarbowa w wysokości 10 zł (opłatę wpłaca się na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 07 1240 5211 1111 0000 4920 5949 w Banku PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach );

Tryb odwoławczy

odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Suwałk przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk do:

1.  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach – w przypadku nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki,

2.  Wojewody Podlaskiego - w przypadku nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa;

Akty prawne dotyczące sprawy

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459);